Iskolánk Krónikája

 

Napjaink

 

A 2003-2004-es tanév nagyszabású eseménnyel indul. Iskolánk idén ünnepli a kalotaszentkirályi oktatás első írásos említésének 350. évfordulóját, melyet egyhetes rendezvénysorozattal /szeptember 21-26/ szeretnénk emlékezetessé tenni.            Ennek keretén belül kerül sor az emléktáblák leleplezésére, jelképeink avatására és az iskola névadó ünnepségére.

            Az évforduló alkalmából egy fehér márványtábla kerül elhelyezésre iskolánk bejáratánál, a következő szöveggel:

 

KALOTASZENTKIRÁLY – ZENTELKE

 

1653 – 2003

 

Állíttatott az iskolai oktatás első írásos említésének 350. évfordulóján.

 

Adományozta Lakatos András igazgató

 

           

            Ugyanekkor kerül sor az iskola címerének és zászlójának az avatására, melyekről alkotójuk, Pécsi L. Dániel jelképtervező a következőket írja:

            I.A KALOTASZENTKIRÁLY-ZENTELKEI ADY ENDRE ISKOLA CÍMERE

            A címer egy közösség jelképeinek egyike, történelmi múltjának és jelenének legfontosabb szimbóluma. A címerek a középkori európai lovagi kultúra máig továbbélő alkotásai, szabályait a CÍMERTAN (HERALDIKA) határozza meg. A különböző CÍMERPAJZSOKBAN ábrázolt CÍMERKÉPEK és SZÍNEZÉSEK kialakult történelmi hagyományokat követnek, szabályait az alkotónak fegyelmezetten kell alkalmaznia. Az a jó címer, amelyik közérthető mindenki számára és SZELLEMI ÜZENETE JÖVŐBE MUTATÓ.

            1. A CÍMERTERVEZÉSHEZ FELHASZNÁLT SZEMPONTOK

a)      Az iskola első írásos említése 1653-ból, ahonnan első tanítójának, BERKESZI MÁRTONNAK is fennmaradt a neve.

b)      A település nevének SZENT ISTVÁN KIRÁLYRA utaló jelképi megjelenítése.

c)      Az iskola névadójára, ADY ENDRE költőre emlékeztető szimbólumok.

d)      Az ikertelepülést meghatározó földrajzi jellegzetességek, a KALOTA folyócska és a HÁRMAS KŐSZIKLA jelképes ábrázolása.

Az ADY ENDRE ISKOLA címerének megalkotásánál a fentiek alapján az európai, a magyarországi és romániai CÍMERHASZNÁLATBAN alkalmazott lekerekített, hegyes végű, háromszögű PAJZSFORMÁT alkalmaztam. A CÍMERPAJZSOT egy vágással (vízszintes osztás) 1. sz. FELSŐ és 2. sz. ALSÓ CÍMERMEZŐKRE osztottam. Címertanilag a felső címermezőt PAJZSFŐNEK, az alsó címermezőt pedig PAJZSTALPNAK nevezzük.

      2. A CÍMERTERVEZÉSHEZ HASZNÁLT CÍMERKÉPEK ÉS SZÍNEZÉSEK

Az 1. sz. felső címermezőben kék színű háttérben zöld színű hármas dombvonulat látható, mely a KALOTASZENTKIRÁLY határában található HÁRMAS KŐSZIKLÁT jelképezi. A középső halmon egy tintatartó (tintásüveg), felette pedig keresztbe fektetve és egymásra helyezve egy lúdtoll és egy összetekert árkuspapír lebegő címerképe látható. Ezek a címerképek hármas jelentést hordoznak.

            Először is utalnak a 350. évfordulóját ünneplő ősi ALMA MATERRE, az ISKOLÁRA, valamint első ismert tanítójára, BERKESZI MÁRTON oskolamesterre. Feltehetően az ő szolgálata alatt is hasonló íróeszközöket használtak. Másodszor mindazokat a tanítókat és tanárokat, valamint diákokat jelképezik, akik 350 éven keresztül ebből az iskolából kerültek ki kiművelt fővel. Harmadszor tisztelgés az iskola névadója, ADY ENDRE költőóriás előtt, aki jövőbemutató és máig örökérvényű gondolatait jelképesen ilyen pennával vetette az erkölcsi tisztaságot is kifejező fehér árkuspapírra. Az összetekert árkuspapíron talán az ÜZENET EGYKORI ISKOLÁMBA című híres költeményének sorai olvashatók. A középső halmon látható TINTATARTÓ az állandóságnak, a 350 éves folyamatos oktatásnak állít emléket, a lebegő PENNA és ÁRKUSPAPÍR legfőképpen a kiművelt fők által közvetített SZELLEM DIADALÁT óhajtják kihangsúlyozni. A PENNÁNAK, LÚDTOLLNAK a fentieken túlmenően van még egy mélyebb értelmű jelentéshordozása. „Ismeretes, hogy a madártoll  mint a szárny része az ÉGI, ISTENI világhoz való tartozás, az égbe emelő erő, az égi eredetű hatalom szimbóluma is. Uralkodók, fejedelmek és törzsfőnökök TOLLKORONÁI a SZÁRNYAS NAP sugarait idézik és az isteni eredetű hatalmat szimbolizálják.”

            Az 1. sz. felső címermező jobb felső szegletében (látvány szerint bal felső) aranyló NAPOT, bal felső szegletében pedig (látvány szerint jobb felső) növekvő ezüst színű HOLDAT ábrázoltam.

Ismeretes, hogy a kalotaszegi magyarság egy része székely eredetű, akiket a honfoglalás után telepítettek jelenlegi lakóhelyükre, így KALOTASZENTKIRÁLY- ZENTELKÉRE is. Az erdélyi címerben a székelységet kék színű háttérben a két égitest ábrázolása jelképezi. Hasonló ábrázolások figyelhetők meg a még fellelhető kalotaszegi kapuk fafaragásain, amelyek a fentieket erősítik meg. A két égitest szerepeltetése a címerben az ősökhöz való tartozást óhajtja kihangsúlyozni.

A fentieken túlmenően azonban mélyebb értelmezésű jelentést is hordoznak.

„ A keresztyén szimbolikában a NAP az igazság, a bölcsesség jelképe lett, de Isten tulajdonságainak kifejezésére is használták. A 84. ZSOLTÁR 12. versében olvassuk: „Mert NAP és PAJZS az ÚR.” Vagyis világosság és védelem.

Azt, hogy két égitestet együtt ábrázoltak a keresztyén szimbolikában, indokolja, hogy a NAP és a HOLD több egyházatyánál az ATYÁT és a FIÚT, az Ó- és ÚJTESTAMENTUMOT, illetve az EGYHÁZAT jelképezte, de vonatkoztatható JÉZUS megdicsőülésére is.

A FÉLHOLD az emberi élet és szerencse változandóságát is jelképezi.”

A fent ismertetett címerképek az iskolában tanuló és oktató magyarok és románok és a különböző vallásúak összetartozását is kifejezi és megerősíti.

Az 1. sz. felső címermezőt a 2. sz. címermezőtől egy ezüst ( fehér) színű hullámos sávozás választja el egymástól, amely a két településrészt, Kalotaszentkirályt és Zentelkét elválasztó és egyben összekötő KALOTA folyócskát jelképezi.

A 2. sz. alsó címermezőben az Árpád- házi uralkodók vörössel és ezüsttel ( fehérrel) hatszor vágott családi címere látható. Ismeretes, hogy KALOTASZENTKIRÁLY- ZENTELKE a nevében szereplő SZENTKIRÁLY névalakot feltehetően ISTVÁN KIRÁLY 1083-ban történt szentté avatása után kaphatta. Az Árpád-házi királyok családi címerének átvétele és felhasználása tisztelgés az államalapító Szent Király emléke és életműve előtt, másrészt utalás arra, hogy az IKERTELEPÜLÉS közössége - így az iskolában oktatók és tanulók is – büszkén felvállalja a szentistváni örökséget, vagyis őrzi évezredes kultúráját, hagyományait és szokásait. Önazonosságát és önbecsülését az iskola közössége nemcsak nyelvében és hagyományaiban ápolja, hanem jelképeiben is tovább élteti és átörökíti a jövő nemzedékek számára.

A címerpajzs kiegészítő eleme a pajzs alatti kék színű szalag és a pajzs felett olvasható településnevek magyar és román nyelvű névalakjai.

A szalagon magyarul és románul az ADY ENDRE ISKOLA neve, valamint az első írásos említés 1653-as és a felavatás 2003-as évszámai olvashatók.

A CÍMERKÉPEK mellett a SZÍNEZÉSEKNEK is fontos JELENTÉSTARTALMUK van.

Az 1. sz. felső címermező hátterének és a pajzs alatti szalag KÉK színe  az ÉGRE, a VÍZRE, a LEVEGŐRE mint ELEMEKRE, valamint az IGAZSÁGRA és a HŰSÉGRE utal. Az ADY ENDRE ISKOLA vonatkozásában az iskola közösségének igazságszeretetét és a hagyományokhoz fűződő szoros kapcsolatát is szemlélteti.

A hármas dombvonulat ZÖLD színe a TAVASZ, a FELTÁMADÁS, az ÖRÖK ÚJJÁSZÜLETÉS, a HALHATATLANSÁG, a PARADICSOM színe, ahova Isten az első emberpárt, Évát és Ádámot helyezte.

A 2. sz. alsó címermező sávozásainak VÖRÖS színe a TŰZ, a MENNYEI FÉNYESSÉG, a MELEG, a SZERETET színe, a VÉRÉ is, és ezáltal Krisztus keresztáldozatának és minden emberi áldozatnak, a hősi halottaknak is fontos kifejezője. Az iskola esetében emlékezés azokra az egykori tanulókra, akik az I. és II. világháborúkban és a kényszermunkatáborokban áldozták fel életüket.

A NAP, a PENNA (LÚDTOLL) ARANY színe az Égi eredetű hatalomnak, a Mennyei boldogságnak és a Megdicsőülésnek elsődleges kifejezője.

A HOLD és az ÖSSZETEKERT ÁRKUSPAPÍR EZÜST (FEHÉR) színe a TISZTASÁGOT, a BŰNTELENSÉGET, az ÁRTATLANSÁGOT, az ERÉNYESSÉGET és a JÖVŐBE VETETT HITET, REMÉNYSÉGET testesíti meg. A vörös és zöld színek mellett ősi magyar szimbólum. Nemzeti címerünk és zászlónk is ezekből a színekből építkezik.

 

 

II. A KALOTASZENTKIRÁLY-ZENTELKEI ADY ENDRE ISKOLA ZÁSZLÓJA

            A zászló alapszíne fehér, mely az ERKÖLCSI TISZTASÁGOT, az ERÉNYESSÉGET az ezekből fakadó folytonos MEGÚJULÁST és a JÖVŐBE VETETT HITET jelképezi. A zászló oldalszéleit vörös-kék színű, kifelé mutató farkasfogazat díszíti. A zászlók tengelyvonalainak metszéspontjában helyezkedik el a zászlótükör közepén a fentiekben ismertetett címer román és magyar nyelvű változata.

A két oldalas zászló egyik oldalán a magyar, a másik oldalán a román nyelvű változat található.

BUDAPEST, 2003. szeptember 2.”                                        

 

 

            Ez esemény emlékére a Pécsi L. Dániel által adományozott vörös márványtáblát helyezzük iskolánk falára a következő felirattal: 

 

AZ EMLÉKTÁBLÁT

ADY ENDRE NEVÉNEK FELVÉTELE

ÉS JELKÉPEI FELAVATÁSÁNAK

EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTÁK

AZ ISKOLA TANÁRAI ÉS DIÁKJAI

2003. IX. 21.

 

ADOMÁNYOZTA: PÉCSI L. DÁNIEL

 

 

            A rendezvénysorozat másik kiemelkedő eseménye, a Vincze Ferenc fafaragó által készített - az iskolánkban legalább tíz évig szolgálatot teljesítő pedagógusokat megörökítő- tisztelettábla leleplezése lesz.

 

ISKOLÁNKAT TÖBB MINT EGY ÉVTIZEDIG SZOLGÁLÓ PEDAGÓGUSOK TISZTELETÉRE

ÎN CINSTEA CADRELOR DIDACTICE CU O ACTIVITATE DE PESTE UN DECENIU LA ŞCOALA NOASTRĂ

 

 

XVII. SZÁZAD

BERKESZI MÁRTON

XVIII. SZÁZAD

SZILÁGYI MIHÁLY

XIX. SZÁZAD

SZŐNYI JÓZSEF

BIHARY ISTVÁN

CZUCZA JÁNOS

XX. SZÁZAD

VINCZE FERENC

KUTAS KÁROLY

HEGYELY ALADÁR

BELON ANNA

DEMETER TIBOR

TÖRÖK PIROSKA

VINCZE GIZELLA

BAKÓ BOTOND

BARA TITU-IONEL

GÁLL ERNŐ

KÁLMÁN ÉVA

CZÉGENI ERZSÉBET

CZÉGENI ÁRPÁD

CZUCZA ERZSÉBET

LOLOIU MIRELA

SIMPLICEAN ADRIANA

FILIP RADU

BODROGI ERZSÉBET

BODROGI GYÖRGY

KUDOR ILONA

OKOS IBOLYA

MEREU AURELIA

VINCZE ISTVÁN

VICZE KECSKÉS MARGIT

LOVÁSZ ISTVÁN

XXI. SZÁZAD

PURIŞ MARGARETA

KISJANCSI PIROSKA

 


Szeptember 25-én kerül sor az iskola névadó ünnepségére. a Kalotaszentkirályi Általános Iskola felveszi a falunkhoz rokoni és baráti szálakkal fűződő költő, Ady Endre nevét. Előadást tart Pomogáts Béla, az Illyés Közalapítvány elnöke, az Ady Endre Kulturális Egyesület tiszteletbeli elnöke, akit ezúttal a község TISZTELETBELI POLGÁR-ává avatunk.

Új névvel induló iskolánk az idei tanévvel kezdődően díszokleveleket adományoz a tantestületi határozat alapján TISZTELETBELI ÖREGDIÁK-nak nyilvánított személyeknek, valamint iskolánk nagylelkű támogatóinak, megörökítve őket iskolánk most induló ARANYKÖNYV-ében. Külön öröm számunkra, hogy már az idei ünnepség keretében két személynek is –Velez Zoltán és Pécsi L. Dániel uraknak - átadhatjuk a TISZTELETBELI ÖREGDIÁK címet igazoló díszoklevelet.

Tanulóinknak is változatos programot szervezünk ezen a héten. Az úgynevezett „fordított napon” iskolánk diákjai átveszik az irányítást és kipróbálhatják, hogy milyen érzés a katedrától végigvezetni egy tanórát. Szalonnasütéssel összekötött kirándulást is szervezünk az iskola aprajával - nagyjával a falu határában levő Hármas Kősziklához, ugyanakkor irodalmi és sportvetélkedő, szépség- és ügyességi verseny, suli buli gazdagítja a programot.