Nagyon fontos

 

Legfrissebb információk és képek 

 

 

 

 

 

Nr. inregistrare 426./01.09.2020

 

Anunț concurs pentru post contractual

 

 

 

Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu cu sediul în: localitatea Sâncraiu, nr.308, județul Cluj organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

 

 

 

A.  Numărul și nivelul postului scos la concurs, precum și structurile în cadrul cărora se află acest post, precum și denumirea postului pentru care se organizează concursul:

- Un post vacant de secretar I.A , personal didactic auxiliar cu 0,5 normă -perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: medii cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în specialitate:minim 1 an în domeniu.

 

Perioada la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 07-18.09.2020, între orele 12.00-14.00, la secretariatul instituției.

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

B.   Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs

 

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  
    a) cerere de înscriere la concurs
adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;  
    b) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii;  
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor  acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice  postului

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea  în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
 e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are  antecedente penale

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

    g) curriculum vitae;  

 
  (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar,  numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul  declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în  original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


NOTĂ: Toate documentele solicitate se vor depune în limba română.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor:  18 septembrie 2020, ora 14.00.  Dosarele se vor depune la secretariatul școlii.

 

 

 

 

 

 

 

C.   Condiții generale de participare:

 

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale;

f) îndeplinește condițiile conform cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,

contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul.

 

D.    Condiții generale și specifice prevăzute în fișa postului:

-      Să aibă capacitatea de a lucra în colectiv,

-      Competențe de operator calculator (Microsoft office Word, Excel, Internet, poștă electronică etc.)

-      Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.

-      Implicarea in proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului.

-      Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.

-      Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei in vigoare.

-      Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

-      Organizarea documentelor oficiale.

-      Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii.

-      Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Inregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor in programele de salarizare şi REVISAL.

-      Intocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E.  TIPUL  PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII ACESTORA

 

Concursul va consta în probă scrisă, practică și interviu.

 

CONCURSUL SE VA DESFĂȘURA CONFORM CALENDARULUI  URMĂTOR:

-                     proba scrisă în data de 28.09.2020,ora 10.00 la sediul  instituției;

-                     proba practică în data de 28.09.2020,ora 14.00, la sediul instituției;

-                     proba interviu în data de 29.09.2020,ora 10.00, la sediul instituției;

-                     Afișarea rezultatului în data de 29.09.2020, între orele  14.00-15.00

-                     Depunerea contestațiilor în data de 29.09.2020, între orele 15 – 17;
-          Rezolvarea contestațiilor: 29.02.2020

-                     Afișarea rezultatului  final:  30.09.2020, între orele 10-12

 

Persoanele  de contact:

Okos-Rigó Dénes-director

Kolcsár Attila – administrator de patrimoniu

Nr. tel. -0264-257593

 (de luni până vineri între orele 10:00-13:00).

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

Prof. OKOS-RIGÓ DÉNES

 

........................

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS:

1.     Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

2.     Legea nr.53 /2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 12/2015)

3.     Ordinul MENCS nr. 5079/2016 – aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016

4.     Legea nr.284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

5.     Legea nr. 250/2016 privind aprobarea OUG 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

6.     HG 38/27.01.2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3, 4 alin. 3 din OUG 57/2015

7.     Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

8.     Legea nr.554/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Norme Metodologice din 07.02.2002

9.     Legea nr.677/21.11.2001(actualizată pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

10.                        Legea nr.477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

11.                        Ordin nr. 3844/24.05. 2016 pentru aprobarea regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar

 

 

Anunț concurs pentru post contractual

 

 

 

Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu cu sediul în: localitatea Sâncraiu, nr.308, județul Cluj organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

 

 

 

A.   Numărul și nivelul postului scos la concurs, precum și structurile în cadrul cărora se află acest post, precum și denumirea postului pentru care se organizează concursul:

-      Un post vacant de bibliotecar IA , personal auxiliar cu 0,5 normă -perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: medii cu diplomă de bacalaureat

- vechime în specialitate:nu necesită

 

Perioada la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 07-18.09.2020, între orele 12.00-14.00, la secretariatul instituției.

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

B.   Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs

 

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  
    a) cerere de înscriere la concurs
adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;  
    b) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii;  
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor  acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice  postului

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea  în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
 e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are  antecedente penale

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

    g) curriculum vitae;  

 
  (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar,  numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul  declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în  original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


NOTĂ: Toate documentele solicitate se vor depune în limba română.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor:  18 septembrie 2020, ora 14.00.  Dosarele se vor depune la secretariatul școlii.

 

 

 

 

 

C.   Condiții generale de participare:

 

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale;

f) îndeplinește condițiile conform cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,

contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul.

 

D.    Condiții generale și specifice prevăzute în fișa postului:

-      Să aibă capacitatea de a lucra în colectiv;

-      Gestionarea rațională și eficiența a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp;

-      Competențe de operator calculator (Microsoft office Word, Excel, Internet, poștă electronică etc.)

 

     E.  TIPUL  PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII ACESTORA

 

Concursul va consta în probă scrisă, practică și interviu.

 

CONCURSUL SE VA DESFĂȘURA CONFORM CALENDARULUI  URMĂTOR:

-                     proba scrisă în data de 28.09.2020,ora 10.00 la sediul  instituției;

-                     proba interviu în data de 29.09.2020,ora 10.00, la sediul instituției;

-                     Afișarea rezultatului în data de 29.09.2020, între orele  14.00-15.00

-                     Depunerea contestațiilor în data de 29.09.2020, între orele 15 – 17;
-          Rezolvarea contestațiilor: 29.02.2020

-                     Afișarea rezultatului  final:  30.09.2020, între orele 10-12

 

Persoanele  de contact:

Okos-Rigó Dénes-director

Kolcsár Attila – administrator de patrimoniu

Nr. tel. -0264-257593

 (de luni până vineri între orele 10:00-13:00).

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BIBLIOTECAR ȘCOLAR    la Școala Gimnazială ”Ady Endre” Sancraiu

 

 

[1.] BCU, ABIR, Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M), BCU, ABIR, București, 1993

[2.] Biblioteca Națională a României, Clasificarea zecimală universală. Ediție medie intenațională în limba română, BNR, București, 1998

[3.] BPN, Ghidul bibliotecarului școlar pentru liceele pedagogice, Editura Bibliotecii Pedagogice Naționale, București, 2014

[4.] Ciubancan Lucia, Bibliotecarul Școlar – ghid practic, Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002

[5.] Corbu George, Mihaela Helene Dinu, Bibliotecă, Bibliotecar, Biblioteconomie: Tendințe și dezvoltări românești în tehnica de bibliotecă, Bibliotheca, Târgoviște, 2007

[6.] Horvat Săluc, Introducere în biblioteconomie, Grafoart, București, 1997

[7.] Legea Nr. 1 / 2011, Legea Educației, Monitorul Oficial, București, 2011

[8.] Legea Nr. 334 / 31.05.2002, Legea bibliotecilor actualizată - republicată în 2005, Monitorul Oficial, București, 2002

[8.] OMECTS 6143 / 2011, Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de bibliotecar, documentarist, redactor, MECTS , București, 2011

[9.] O.M.E.N. Nr. 5556 / 07.10.2011, REGULAMENT de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, Monitorul Oficial, București, 2011

[10.] Regneala Mircea, Studii de biblioteconomie, Ex. Ponto, Constanța, 2000

[11.] Rudeanu Laura, Manualul bibliotecarului şcolar, Atelier didactic, București, 2003

 

    

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

Prof. OKOS-RIGÓ DÉNES

 

 

 

Ady Endre Általános Iskola, Kalotaszentkirály

2019-2020-as tanév

DÍJAZOTTAK NÉVJEGYZÉKE

 

Előkészítő - IV. osztály

 

Előkészítő osztály

1. Csüdöm Adrienn

2. Gere Teofil

3. Kovács Vencel

4. Kudor Levente - Tivadar

5. Mátyás Péter - RMDSZ-különdíj

6. Nagy Rita

7. Péntek Gábor - Erik

8. Szőke Eszter

9. Szőke-Okos-Rigó Kincső

      - Ezüst minősítés a Verselő Kárpát-medence online szavalóversenyen

      - I. díj a Mátyás király rajzversenyen

10. Vincze- Jancsi Dávid

11. Vincze- Huszár Zsanett

 

I. osztály

1. Antal Alexa- Szabina -  RMDSZ-különdíj

2. Kisjancsi Márk- Krisztián

3. Lovász Bernadett -  III. díj a Mátyás király rajzversenyen

4. Márton László- Máté

5. Resteman- Király Ádám

6. Tököli Sarolta

7. Vincze Noémi

II. osztály

1. Bálint Bence

2. Barabás Nora Marina

3. Benk Blanka

4. Gere Emily

5. Mihály Csenge

6. Péntek Melinda

7. Szabó Zsolt

8. Szőke-Okos-Rigó Csenge

      - Dicséretaz Őszirózsa országos népdalvetélkedőn 

      - díjazott a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghírdetett

                       Miénk a város! című pályázaton

     - Bronz minősítés a Verselő Kárpát-medence online szavalóversenyen

     - RMDSZ-különdíj

9. Tököli Zsanett - Dicséret a Mátyás király rajzversenyen

10. Varga Fanni

11. Veraart Carsten Francis Eduard

12. Vincze-Jancsi Márk

13. Vincze Viola

 

III. osztály

1. Bálint Áron

2. Bántó-Tamás Barnabás

3. Benk Csongor

4. Berde Nóra

5. Bikali-Samu Alexandra

6. Csáki Jázmin

7. Mihály Kriszta

      -  Különdíj az Őszirózsa Népdalvetélkedő országos szakaszán

     - RMDSZ-különdíj

8. Szőcs Mihály

 

IV. osztály

1. Bálint- Palkó Kristóf

2. Bálint Tímea

3. Benk Lilla Nóra - RMDSZ-különdíj 

4. Csüdöm Réka - III. díj a Mátyás király rajzversenyen       

5. Ferenczi Anna- Sára

6. Kelemen Gergő

7. Kismihály Jázmin

8. Kozma Peti Kamilla

9. Mátyás Antónia

10. Nagy István

11. Okos- Rigó Rózsa

12. Péter Koppány - Dicséret a Mátyás király rajzversenyen

13. Tamás Ádám

14. Vincze- Jancsi Orsolya

 

V-VIII. osztály

V. osztály

I. DÍJ: Csüdöm Dávid - I. díj - román megyei olimpiász  - „Universul cunoaşterii prin lectură”

                                                (képviselte volna a megyét az országos versenyen)

II. DÍJ: Bántó-Tamás Mátyás - III. díj a Csillagszerző Matematikaverseny megyei szakaszán

           Lovász Balázs - II. díj - román megyei olimpiász “Universul cunoaşterii prin lectură”

III. DÍJ: Aurori Hunor

DICSÉRET :  

  Kolcsár Boróka - Dicséret a Csillagszerző Matematikaverseny megyei szakaszán

  Piricsi Botond

  Tököli Tamás

  Gáska Emma

  Juhász Júlia

  Török Zalán

  Vincze Boglárka

  Csüdöm Benjámin

  Varga Máté

  Vincze-Sári Enikő

  Bethlendi Emma

RMDSZ-különdíj - Diósi Júlia

 

VI. osztály               

I. DÍJ: Simon Réka

II. DÍJ : Bálint Boglárka – RMDSZ-különdíj

III. DÍJ: Ábrahám Annamária

              

DICSÉRET:    

  Máté Barbara

  Kovács Zoltán

  György Andrea

  Csáki Eszter

  Török Renáta

  Péter Alexandra

  Lovász Orsolya

  Costa Annamária

  Szőke Norbert

  Kudor-Duka Dóra

  Kovács Viktória-Katalin                    

 

VII. osztály

I. DÍJ:  Bántó-Tamás Ádám

II. DÍJ: Tököli Hunor-Dániel

III. DÍJ: Mihály Eszter

 

DICSÉRET:

  Lukács Áron

  Kismihály Barbara - RMDSZ-különdíj

  Kisjancsi Viktória Márta

  Okos-Rigó Aliz Ibolya - Dicséret a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom

                                           tantárgyverseny megyei szakaszán

  Boncidai Adrián

  Pripon Dávid-Olivér - Különdíj az Őszirózsa Népdalvetélkedő országos szakaszán                                   

  Piricsi Ferencz

  Both Andrea Ildikó

 

 

VIII. osztály

I. DÍJ: Lovász Eszter - Dicséret a Csillagszerző Matematikaverseny megyei szakaszán

                                    - elismerő oklevél a néptáncoktatásban való részvételéért

II. DÍJ: Antal Szilveszter - III. díj a Csillagszerző Matematikaverseny megyei szakaszán

- Mențiune la etapa județeană a

Olimpiadei de Limba și literatura română

III. DÍJ: Ábrahám Krisztina - RMDSZ-különdíj

                                               -  elismerő oklevél a néptáncoktatásban való részvételéért

 

DICSÉRET :  

  Benk Péter - elismerő oklevél a néptáncoktatásban való részvételéért

  Bálint Gergő

 

KÜLÖNDÍJAK

Batiz-Ferkő Krisztián - elismerő oklevél a néptáncoktatásban való részvételéért

Dezsanszki Aliz - elismerő oklevél a néptáncoktatásban való részvételéért

Puskás Zsolt - elismerő oklevél a néptáncoktatásban való részvételéért

 

                                           

KÜLÖNDÍJAK

Nótafa-díj:

  V. osztály: Bántó-Tamás Mátyás

  VI. osztály: Ábrahám Annamária

  VII. osztály: Pripon Dávid-Olivér

  VIII. osztály: Ábrahám Krisztina

 

Silvanus-különdíj:  Lovász Eszter és Benk Péter

Davincze Tours-különdíja legjobb V-VII. osztályos diáknak: Bálint Boglárka

Emléklabda a 4 év alatt elért sporteredmények alapján:

  Lovász Eszter

  Török Hermina

  Antal Szilveszter

  Batiz-Ferkő Krisztián

  Benk Péter

  Bálint Gergő

  Puskás Zsolt

Az év sportolója-díj: Lovász Eszter

Legjobb nyolcadikos-díj: Lovász Eszter

Természettudományi díj, 2020-ban alapította Lakatos András, iskolánk Örökös Igazgatója, nyugalmazott kémia-fizika szakos tanár:  Lovász Eszter

Igazgatói különdíj: Lovász Eszter A  2019/2020-as TANÉV TÁMOGATÓI:

Az Ady Endre Általános Iskola főtámogatói

 

Bethlen Gábor Alap

Csoóri Sándor Alap

Emberi Erőforrások Minisztériuma - ELTE

Kalotaszentkirályi Község Polgármesteri  Hivatala

RMDSZ - Communitas Alapítvány

Szülők munkaközössége

 

1. A KOLLÉGIUM TÁMOGATÓI:

o        Dr. Kismihály János

o        Gere Attila es Gere Zoltán

o        Mihály  István

o        S.C BEST AUTO Kolcsár     András

o        Tököli  István

o        Varga  Zoltán

o        Andacs Zsuzsanna – Dr. Gáll János úr hagyatéka

o        Duca Melinda-Origo Medical

o        RMDSZ Kolozs megyei szervezete

 

2.  AZ  ISKOLA  KULTURÁLIS- ÉS OKTATÁSI PROGRAMJÁT  TÁMOGATTA:

 

ØÁbrahám Dénes

ØAdy Endre Kulturális Egyesület

ØKalotaszentkirály-i Magyar Baptista Gyülekezet

ØBajza Lenke  Általános Iskola

ØBánffyhunyad-i  Octavian Goga Elméleti Liceum tanulói

ØBúzás Gizella

ØBúzás Pál

ØCHRISTE Ciocolatier – Dinu Criste

ØCsoóri  Sándor Alap

ØCsüdöm Attila és Edit

ØDAVINCZE TOURS és Kalotaszentkirályi Vendégfogadók Egyesülete

ØDemeter Stefánia Katalin

ØEberspeacher SRL - Benk Árpád

ØEssig József és Klára

ØGere&Go –Gere Attila és Zoltán

ØHolocen  Természetvédelmi Egyesület

ØKartonpack-Laczi Levente

ØKolozs Megyei Tanács

ØKovács István

ØKozman István

ØKunadacsi Szent Margit Katolikus Általános Iskola

ØLovász István

ØMăgurean Simona

ØPalimex – Pașcalău Aurel

ØRMDSZ-K-szentkirályi szervezete

ØS.C. Color Turism-Póka Attila

ØS.C. Lilisti   - Péter Jani István

ØS.C.Farm Carpatina-Gligan Florin și Paula

ØSc. Dennver srl. – Kiss Enikő

ØSrága Zoltán

ØSwarcz  Tibor

ØSzilágylompérti  Ady Endre Általános Iskola

ØSzilvanus Ökológiai Egyesület

ØSzőke Szilárd és Kinga

ØTamás Gábor

ØTech.Woood S.R.L.-David Lazzari

ØVargaemlemn S.R.L.-Varga János

ØZbucea Ovidiu

Köszönetünket fejezzük ki a névtelenül adományozó támogatóinknak.

3. Gyarmathy Zsigmond Ösztöndíj 2020

Ø    Aurori Melinda

Ø    Bántó-Tamás Szilveszter

Ø    Benk Erika

Ø    Benk Szilárd

Ø    Böndi Katalin  

Ø    Gábora Katalin

Ø    Kalotaszegi jótékonysági báli alap

Ø    Keresztes család

Ø    Kis B. Atilla

Ø    Kisjancsi Emese

Ø    Kolcsár Attila és Ildikó

Ø    Kovács Zoltán és Erzsébet

Ø    Lakatos András

Ø    Lovász Edit

Ø    Magyarság Háza

Ø    Okos Márton

Ø    Okos-Rigó Dénes

Ø    Pécsi L. Dániel

Ø    Péter György-Árpád

Ø    Póka András-György

Ø    Preinlinger Rozália

Ø    Vincze K. István

Ø    Winkler Gyula

 

4. TÁMOGATÓK JUTALOMKÖNYVRE:

Ø    ADAMICECREAM  SRL-Tamás Gábor és Gyöngyi

Ø    Alfa Kalota   - Csáki Attila

Ø    Bántó-Tamás  Szilveszter és családja

Ø    Benk Árpád és Emőke

Ø    Csüdöm Norbert

Ø    Damosi  Református Egyház

Ø    GERE  and CO- Gere  Attila és Zoltán

Ø    HIRÖS ROM – Gere Ferenc

Ø    Jákótelki  Református Egyház

Ø    Kisjancsi Emese

Ø    Kolcsár Attila és Ildikó

Ø    Laczi Levente

Ø    Lakatos András

Ø    Lukács Endre református lelkész és családj

Ø    Okos-Rigó Dénes

Ø    Polgármesteri Hivatal

Ø    RMDSZ-Kalotaszentkirályi szervezete

Ø    S.C. Color Turism-Póka Attila

Ø    S.C. Lilisti -Péter Jani

Ø    Magyarvistai Református Egyház

Ø    Kalotaszentkirály-Zentelkei Református Egyház

Ø    Kalotaszentkirály-Zentelkei Református Nőszövetség

Ø    Vincze-Jancsi Tímea és István

Ø    Vincze-Kecskés Erzsébet

Ø    Vincze-Kecskés István

  

 

 

 Pagina în limba română

 

Regulament de ordine interioară 2018/2019