Nagyon fontos

Legfrissebb információk és képek 

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

  

 

 

Nr. inregistrare 594./02.10.2019

 

 

ANUNȚ ANGAJARE ADMINISTRATOR FINANCIAR

 

Școala Gimnazială „Ady Endre „ Sâncraiu,Com.Sâncraiu, tel/fax0264-257593, email :   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post temporar vacant de administrator financiar (contabil)- 0,5 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

- Studii medii sau superioare în specialitate de adminstrator financiar (contabil) 

- Vechime în specialitate contabilă : minim 3 ani;

- Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office , Internet Explorer ; 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

·         08-15 octombrie 2019,între orele 11.00- 13.00 depunerea dosarelor pentru concurs;

·         21 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă la sediul instituției;

·         22 octombrie 2019, ora 10:00: proba interviu la sediul instituției.

·         23 octombrie 2019, ora 11:00: contestații.

·         23 octombrie 2019-ora 14:00-afișarea rezultatului final

 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)      cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului școlii organizatoare;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)      copia carnetul de muncă/ fila corespunzătoare din REVISAL sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)      cazierul judiciar(original);

f)        adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae.

Bibliografie concurs:

- Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările si completările ulterioare ;

- Legea 285/2011, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

- Legea 284/2011,privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

- Legea 63/2011, privind încadrarea și salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar în anul2011 ;

- OMFP nr. 77/2011 privind aplicarea prevederilor Legii 285/2011;

- Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, modificată și republicată;

- Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare;

- OMFP nr.  1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu completările si modificările ulterioare;

-HG 1395/2010, privind finanțarea unităților de învățământ pe baza costului standard pe elev;

-OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si preventiv de concesiune de servicii, cu completările și modificările ulterioare;

- OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea,evidenta și raportarea angajamentelor bugetare si legale;

- OMFP nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificări și completări;

- Decretul 209/1976 privind Regulamentul operațiunilor de casă;

-OMFP 2861/2009, privind inventarierea patrimoniului;

-HG nr. 1496/2008 din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind c1asificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

-OMFP 2281/2009, privind planificarea plăților în trezorerie;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

 -OG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv modificată și completată de Legea 234/2010 pentru modificarea și completarea acesteia;

 

 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale Ady Endre Sâncraiu nr.308 , telefon 0264-257593 sau la 0742-252531.

 

 

 

L.S.

 

 

DIRECTOR,

Prof. OKOS-RIGÓ DÉNES

 

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.facebook.com/adyendre.iskola.7

 

 Pagina în limba română

 

Regulament de ordine interioară 2018/2019